Muskelsvindfonden klager til Statsforvaltningen over afslag på aktindsigt.

For et års tid siden planlagde Aarhus Kommune en række alvorlige forringelser for borgere med hjæl-peordning (BPA) og for deres hjælpere. De værste af dem blev imidlertid forpurret. Dels efter voldsomme protester. Dels efter at Horsens Kommune tabte en principsag i Ankestyrelsen, som betød, at en del af de planlagte forringelser i Aarhus ville være ulovlige.

Byrådspolitikere fra de fleste partier gav udtryk for, at de tog nederlaget til efterretning og ikke ville gå videre ad den vej. I Lokalavisen udtalte flere af politikerne endda glæde over, at de ikke alligevel skulle gennemføre de forringelser, som de ellers havde besluttet.

Et lille diskret vink fortalte os imidlertid, at Aarhus Kommune bag kulisserne forsøgte at realisere de skumle planer alligevel, og at kommunen var i gang med at mobilisere Kommunernes Landsforening for at gøre planerne lovlige.

Den 18. maj bad Muskelsvindfondens formand, Evald Krog, derfor Aarhus Kommune om aktindsigt i den korrespondance, der havde været med Kommunernes Landsforening om hjælpeordninger (BPA) efter servicelovens § 96.

En anmodning om aktindsigt skal efter loven besvares i løbet af 10 arbejdsdage, og allerede den 23. august modtog Evald Krog da også svaret fra Aarhus Kommune.

Svaret indeholdt en delvis aktindsigt med en del mail korrespondance mellem Kommunernes Landsfor-ening og Aarhus Kommune, blandt andet en herlig rådgivning, hvor KL vejleder Aarhus Kommune om, at ”I behøver jo ikke at fortælle borgeren i afgørelsen, at beløbet er beregnet på baggrund af en gennemsnitstakst”, hvilket åbenbart er fremgangsmåden, når man vil tilsløre, at den lovpligtige individuelle vurdering ikke er sket.

Men aktindsigten var altså kun delvis.

Aarhus Kommune oplyste nemlig også, at man har ”kunnet identificere yderligere korrespondance mellem Kommunernes Landsforening og Aarhus Kommune vedrørende BPA”, men denne yderligere korrespondance måtte Muskelsvindfonden ikke få lov at se, og så begynder det jo at blive interessant, og så har byrådsmedlemmerne i Aarhus nok heller ikke set den.

I afslaget på at læse denne yderligere korrespondance henviste Aarhus Kommune til offentlighedslovens § 2, stk. 1, 3. pkt., som ifølge kommunen skulle handle om, at ”materialet vedrører en lovgivningssag”.

Offentlighedsloven kan læses ved at klikke her og så kan enhver forvisse sig om, at der slet ikke findes noget 3. pkt. i offentlighedslovens § 2.

Men Aarhus Kommune havde tydeligvis den bestemmelse i tankerne, som Folketinget netop havde vedtaget, som går ud på, at man kan undtage materiale fra aktindsigt, hvis det indgår i en ministers lovforberedelse.

Problemet er bare, at Aarhus Kommune ikke kan vide noget om helst om, hvorvidt kommunens korrespondance vedrører en kommende lovændring. At kommunen har et ønske og en hensigt herom er sagen ganske uvedkommende.

Problemet er også, at denne nye bestemmelse kun vedrører ministerier og dertil knyttede styrelser i statsadministrationen. Aarhus Kommune er ikke en del af statsadministrationen og da slet ikke en del af en ministers lovforberedelse!

Og endelig er problemet, at den lovændring, som begrænser aktindsigt i lovforberedelse, slet ikke var trådt i kraft på det tidspunkt.

Aarhus Kommune kunne have henvist til offentlighedslovens §25, “Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem KL, Danske Regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer,” men den var heller ikke trådt i kraft.

Derfor mener Muskelsvindfonden, at Aarhus Kommune har overtrådt loven om offentlighed i forvaltningen, og derfor har Muskelsvindfonden nu klaget til Statsforvaltningen over, at Aarhus Kommune ikke vil fortælle, hvad der står i denne ”yderligere korrespondance”, som kommunen tydeligvis har et stort ønske om at skjule.