Evald Krog synes, det efterhånden er temmelig mystisk, at vi ikke må se papirer om BPA.

Det startede som en blanding af en logisk formodning og et vink fra en velinformeret kilde, så Muskelsvindfondens formand, Evald Krog, bad Århus Kommune om aktindsigt i den kommunikation, som kommunen havde haft med Kommunernes Landsforening om forringelse af hjælp til mennesker med et handicap efter servicelovens §§ 95 og 96, som også kaldes BPA.

En principafgørelse fra Ankestyrelsen om en sag fra Horsens Kommune var nemlig endt med en sejr for Horsens-borgeren og et nederlag for Horsens Kommune. Og fik som konsekvens at en række planlagte forringelser i Århus Kommune måtte aflyses, fordi de herefter ville være ulovlige.

Politikere fra Århus Kommune gav i Lokalavisen udtryk for nærmest glæde over at blive fri for at gennemføre de forringelser, de selv havde besluttet, men formodningen og vinket tydede på, at Århus Kommune bag kulisserne via Kommunernes Landsforening var gået i gang med et lobbyarbejde for at få lovgivningen ændret. Måske uden lokalpolitikernes viden.

I hvert fald bad Muskelsvindfondens formand, Evald Krog, den 18. maj 2013 Århus Kommune om aktindsigt. En sådan aktindsigt skal gives i løbet af 10 dage, men da Muskelsvindfonden på ingen måde er krakilsk eller fjendtlig stemt over for Århus Kommune ventede vi 6 uger med at rykke for svar.

Århus Kommune oplyste så, at henvendelsen havde været forlagt, og at man i øvrigt skulle bruge yderligere to måneder på at behandle anmodningen, for nu var der nemlig sommerferie i Århus Kommune. Da Muskelsvindfonden fortsat er hverken krakilsk eller fjendtligt stemt over for Århus Kommune så vi gennem fingre med dette lovbrud, selv om offentlighedslovens 10 dages frist også gælder om sommeren – og også gælder i Århus Kommune.

Med næsten tre måneders forsinkelse kom svaret så, og det indeholdt et delvis afslag på aktindsigt med henvisning til regler om kommende lovgivning, hvorefter dokumenter kan holdes uden for aktindsigt, men som faktisk først træder i kraft den 1. januar 2014!

Disse nye regler gælder i øvrigt slet ikke for kommuner, men for statslige styrelser m.v.

Muskelsvindfonden klagede så til Statsforvaltningen over Århus Kommunes afslag, og Statsforvaltningen har nu bedt Århus Kommune om en forklaring til brug for behandling af klagen. Allerede før Statsforvaltningens sagsbehandling er begyndt har Statsforvaltningen dog givet Århus Kommune en næse, idet Statsforvaltningen har skrevet til Århus Kommune:

”Statsforvaltningen skal i denne forbindelse bemærke, at kommunen ikke i sin afgørelse af 23. august 2013 ses at have redegjort for, hvilke faktiske omstændigheder der er tillagt vægt ved vurderingen af, at der er tale om en sag om lovgivning.”

Sideløbende bad Enhedslistens byrådsmedlem, Jette Jensen, Socialforvaltningen om en redegørelse for sagens forløb.

I besvarelsen heraf skriver Socialforvaltningen blandt andet:

”Der blev givet afslag på indsigt i dele af materialet med den begrundelse, at materialet vedrører en lovgivningssag, hvor hemmeligholdelse er påkrævet af hensyn til det offentliges interesser”.

Socialforvaltningen oplyser også, at man i afslaget på aktindsigt bad Kommunernes Landsforening om bistand. Pudsigt nok var Kommunernes Landsforening også nået frem til, at Muskelsvindfonden ikke måtte se, hvad Århus Kommune og Kommunernes Landsforening havde kommunikeret om.

Socialforvaltningen tilføjer, at Kommunernes Landsforening så sent som den 19. november 2013 rettede henvendelse til Socialministeriet for at høre, om der fortsat gjaldt ”beskyttelseshensyn”, og at Socialministeriet den 21. november 2013 oplyste, ”at det fortsat er ministeriets opfattelse, at de omhandlede dokumenter bør undtages fra aktindsigt”.

”Det er således opfattelsen i både Kommunernes Landsforening og Socialministeriet, at materialet skal undtages fra indsigt af hensyn til varetagelsen af det offentliges interesser i forbindelse med et aktuelt lovgivningsprojekt”, tilføjer Århus Kommunes Socialforvaltning.

Socialforvaltningens svar til byrådsmedlem Jette Jensen kan læses i fuld ordlyd ved at klikke her.

Evald Krog har nu bedt Socialministeriet om aktindsigt i den kommunikation, der er foregået mellem ministeriet og Århus Kommune samt mellem ministeriet og KL om selve aktindsigten.

Evald Krog mener, at sagen efterhånden ser temmelig mystisk ud.

–  I starten havde vi kun en formodning og et vink, men når selveste Socialministeriet, landets næststørste kommune og den magtfulde Kommunernes Landsforening i skøn samdrægtighed nægter os ret til at læse, hvad de kommunikerer om i en sag om noget så vitalt som hjælp til mennesker med et handicap, så bliver jeg både nysgerrig og mistroisk, siger Evald Krog.

– Det fremstår jo nærmest, som om det er en sag af betydning for statens sikkerhed, men ingen har da større interesse i den end vi, der er afhængige af en hjælpeordning, siger Evald Krog, og tilføjer, at Muskelsvindfonden åbenbart er blevet offer for den nye mørklægningslov endnu før den er trådt i kraft.

Evald Krog lover, at Muskelsvindfonden følger sagen til dørs – helt til dørs – indtil vi finder ud af, hvad det er der foregår bag kulisserne, og som det vil være så forfærdeligt for de involverede parter at fortælle til offentligheden, brugerne og Muskelsvindfonden.