Formanden for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, retter nu henvendelse til socialminister Karen Hækkerup, fordi handicaporganisationerne er dybt bekymrede over udviklingen vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA).

– Praksis bevæger sig længere og længere væk fra formålet med BPA’en om en fleksibel og helhedsorienteret hjælp med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, skriver Stig Langvad.

Han tilføjer, at en række af DH’s medlemsorganisationer gennem længere tid har oplevet, at deres medlemmer med en BPA-ordning enten mister ordningerne eller skæres voldsomt i timetal, så sammenhængen i indsatsen fuldstændig forsvinder.

– Kommunerne anvender forskellige tiltag for at begrunde nedskæring i timetal, bl.a. ved at udmåle hjælpen, som det gøres for hjemmehjælp efter § 83, selvom det ellers udtrykkeligt står i vejledningen, at hjælpen ikke som udgangspunkt kan udmåles som for § 83.

– For borgerne betyder kommunernes forskellige forsøg på nedskæringer, at de hænger fast i en langstrakt klagesag uden den sammenhængende hjælp, der giver dem mulighed for at leve et aktivt og udadvendt liv.

Stig Langvad henviser specifikt til den analyse, som Århus Kommune har udarbejdet, og som vil få som konsekvens, at BPA-brugerne må flytte sammen i en art bofællesskaber og dele hjælpere i ydertimerne, samt at nogle BPA-brugere må opgive at modtage hjælp via BPA.

– Denne praksis er på ingen måde i overensstemmelse med formålet med BPA-ordningen eller kommunernes forpligtelse til at sørge for, at en borger, der er visiteret til en BPA-ordning, rent faktisk også kan benytte sig af den. At borgere kan blive tvunget til at flytte fra deres familie til et bofællesskab, for at få den hjælp, de har behov for, synes jeg er helt urimeligt, tilføjer Stig Langvad.

Han fremhæver især, at Århus Kommunes og andre kommuners initiativer er i strid med lovens intentioner og med Handicapkonventionens artikel 19 om retten til et selvstændigt og inkluderet liv og retten til at vælge med hvem og hvor man vil bo, samt artikel 20 om størst mulig personlig mobilitet og artikel 23 om respekten for hjemmet og familien.

– Derudover strider det mod konventionens generelle principper om selvbestemmelse og personlig autonomi, vurderer Stig Langvad.

Afslutningsvis opfordrer Stig Langvad til, at socialminister Karen Hækkerup griber ind over for den praksis, som lige nu er i fuld gang ude i kommunerne. Han henviser blandt andet til, at ministeren selv under et samråd i Folketinget den 4. september udtalte, at BPA-ordningen netop er udviklet for, at mennesker med handicap kan leve et liv på egne præmisser.

I modsat fald vil der ikke eksistere en BPA-ordning om bare få år, advarer Stig Langvad.

Stig Langvads brev til socialminister Karen Hækkerup i fuld ordlyd kan læses her.

Jørgen Lenger