Den 5. februar 2013 havde Dansk Folkeparti i Folketinget rejst en forespørgselsdebat om ankepraksis på det sociale område og kommunernes manglende evne og vilje til at følge love, regler og praksis.

Partiet rettede forespørgslen til både socialminister Karen Hækkerup og indenrigs- og økonomiminister Margrethe Vestager.

Den lød således:

”Hvad kan ministeren oplyse om kommunernes manglende efterlevelse af love, regler og ankepraksis på specielt det sociale område, og hvilke initiativer vil regeringen tage med henblik på at få kommunerne til at leve op til love, regler og ankepraksis?”

Forespørgslen gav anledning til en lang og ind i mellem ganske udmærket debat, som i fuld ordlyd kan læses her.

I forlængelse af debatten vedtog et flertal i Folketinget:

”Det er afgørende for borgernes retssikkerhed, at lovgivningen efterleves, når myndighederne træffer afgørelse på det sociale område. Folketinget understreger, at hjælpen skal tilrettelægges efter en konkret, individuel behovsvurdering. Retssikkerheden skal sikres gennem et effektivt klagesystem.

Folketinget konstaterer, at det kommunale tilsyn kan give de ansvarlige medlemmer af kommunalbestyrelsen dagbøder, hvis kommunen ikke vil efterleve en endelig afgørelse truffet af de sociale klageinstanser.

Folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatserne for at styrke sagsbehandlingskvaliteten i kommunerne samt straks gennemføre en undersøgelse af kommunernes efterlevelse af ankemyndighedernes afgørelser, herunder rettidigheden heraf. Når undersøgelsen er gennemført, vil social- og integrationsministeren forelægge denne for Folketingets partier med henblik på drøftelse heraf.

Folketinget erindrer om aftalen om forbedring af klagesystemet. Det er Folketingets forventning, at der kommer kortere og mere ensartet sagsbehandling, når etablering af et nyt ankecenter i Ankestyrelsen er gennemført.

Folketinget imødeser en undersøgelse af kommunernes anvendelse af serviceniveauer og konkrete, individuelle vurderinger.”

For vedtagelsen stemte de 3 regeringspartier samt Enhedslisten og Liberal Alliance.

Imod stemte Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Der var fremsat to andre forslag til vedtagelse.

Dansk Folkeparti foreslog:

”Folketinget ønsker, at den sociale retssikkerhed for børn, udsatte, mennesker med handicap og ældre mennesker skal være optimal og tilgængelig.

Folketinget konstaterer dog, at kommunerne ikke altid lever op til sociallovgivningen, hvorved borgerne ikke får den service og de ydelser, som de er berettigede til.

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at kommunerne efterlever lovgivningen samt tager initiativ til, at borgere, der har været udsat for lovbrud, og som får medhold i en klagesag over kommunen, kan modtage en kompensation.”

Venstre og Det Konservative Folkeparti foreslog:

”Folketinget ønsker, at den sociale retssikkerhed for børn, udsatte og handicappede skal være optimal og tilgængelig.

Der er gennem årene taget mange initiativer, men flere kan og bør tages for at sikre hensynet til den enkelte baseret på dennes konkrete og individuelle behov. Den sociale lovgivning skal implementeres i overensstemmelse med sine intentioner.

Folketinget er bekymret over det stigende antal klager over sociale afgørelser og det stigende antal henvendelser til institutioner og organisationer fra borgere, der oplever mangler i deres retssikkerhed.

Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte konkrete forslag til styrkelse af den enkeltes retssikkerhed – særligt med de ændringer, regeringen har aftalt med Enhedslisten – herunder forslag, som sikrer effektiv opfølgning på, hvordan kommunerne implementerer afgørelser fra bl.a. Ankestyrelsen, som effektivt garanterer borgerne imod, at en kommune kan opnå økonomiske gevinster ved at begrænse den sociale retssikkerhed, og som giver civilsamfundet muligheder for at hjælpe borgerne, uanset alder eller bopæl.”

Med vedtagelsen af det førstnævnte forslag bortfaldt de to andre uden at komme til afstemning.

Det kan vel næppe skjules, at de to forslag fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Venstre/Det Konservative Folkeparti er klart mindre tandløse og langt bedre udtrykker handicaporganisationernes erfaringer end det forslag, der faktisk blev vedtaget.

Tilbage står dog trods alt, at Folketinget nu har vedtaget, at kommunerne skal overholde lovgivningen. På én gang glædeligt – og en ren banalitet.

Jørgen Lenger