Der skal findes holdbare takster for handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår.

Folketinget har opgivet at vedtage socialminister Manu Sareens lovforslag om ændringer i reglerne for BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Dermed kan sundhedsminister Nick Hækkerups lovforslag om regler for BPA til respiratorbrugere heller ikke vedtages, for de to lovforslag griber ind i hinanden og må følges ad.

De to lovforslag vil blive genfremsat i næste Folketingssamling, der starter 1. tirsdag i oktober. I mellemtiden skal der findes en konstruktion, som løser de alvorlige problemer i socialministerens lovforslag, der er blevet påpeget gennem massive henvendelser til Folketingets Socialudvalg, der har haft lovforslaget til behandling.

Sundhedsministerens lovforslag forventes derimod at blive genfremsat uændret i oktober.

Problemerne handler især om, at socialminister Manu Sareen har lagt op til et takstniveau, som bevarer handicaphjælpernes løn- og arbejdsvilkår på et niveau, der er markant lavere end andre faggrupper inden for social- og sundhedsområdet, og taksterne gør det ikke muligt at tiltræde en overenskomst for de BPA- brugere, som ønsker det.

Tiltrædelse af en overenskomst er en forudsætning for at gøre brug af de dispensationer fra arbejdstidsreglerne, som Arbejdstilsynet har givet, og som betyder, at der fortsat kan anvendes 24-timers vagter i nogle af BPA-ordningerne. Netop 24-timers vagter er ofte særdeles attraktive for både handicaphjælpere og for borgere med BPA.

De foreslåede takster betød også, at man kunne blive nødt til at afskedige dygtige og erfarne handicaphjælpere med høj anciennitet, fordi det økonomiske råderum ikke ville blive stort nok til at beholde dem, og i stedet ansætte nye uerfarne (billigere) handicaphjælpere uden anciennitet.

Gennem de mange spørgsmål, som blev stillet af Folketingets Socialudvalg blev det ene problem efter det andet udstillet med al uønskelig tydelighed, og socialminister Manu Sareens utrolige arrogance udløste efterhånden betydelig vrede hos både handicaphjælpere og BPA-brugere. Igen og igen henviste han blot til, at når BPA-brugeren selv var arbejdsgiver eller arbejdsleder, så var det BPA-brugerens eget ansvar at disponere inden for det bevilgede beløb. Som om borgeren med BPA så bare kan tage penge af egen lomme til at betale handicaphjælpernes løn med, når det bevilgede beløb ikke rækker.

Sideløbende viste det sig også, at de takster, som socialministeren ville bevilge til betaling hos firmaer og foreninger for at administrere og være arbejdsgivere i BPA-ordningerne, på ingen måde kunne dække udgifterne, og det var derfor til at forudse, at ingen seriøse firmaer og foreninger ville forblive på markedet. I ét af sine besynderlige svar til Folketingets Socialudvalg forklarede socialminister Manu Sareen, at opgaven som arbejdsgiver ikke blot kan varetages af kommunerne, for kommunerne ville slet ikke kunne gøre det for det beløb, som han lagde op til at udmåle til firmaer og foreninger.

Derfor blev folketingsmedlemmerne efterhånden udsat for en storm af protester fra især handicaphjælpere og fra borgere med BPA, og det har nu ført til, at Folketinget opgiver at færdigbehandle lovforslaget.

Nu skal sommerferien bruges på at konstruere en model, som løser de problemer, der har ført til udsættelsen.

Udsættelsen betyder beklageligvis også, at tidspunktet for løsning af de særlige problemer for respiratorbrugere med BPA i Region Hovedstadens område udsættes tilsvarende.

Muskelsvindfonden hilser dog ikke desto mindre udsættelsen velkommen, for det lovforslag man var på vej til at vedtage, ville ganske vist løse nogle problemer, men det ville skabe endnu flere nye problemer og på nogle områder endda udløse totalt kaos. Erfaringsmæssigt er det sådan, at når Folketinget har vedtaget nye regler på et område som BPA, så går der lang tid fra erkendelsen af de nye problemer, før politikerne har lyst til at løse dem.

Muskelsvindfonden har derfor også været med til at opfordre politikerne til at udsætte lovforslaget, for vi vil hellere vente et halvt år mere end risikere en kaotisk situation på BPA-området.