Langt om længe har Socialministeriet og Sundhedsministeriet nu udsendt deres fælles vejledning om koordineret respiratorhjælp og borgerstyret personlig assistance, BPA.

Vejledningen kan læses ved at klikke her.

Nu skal det siges først, at en vejledning altså kun er en vejledning, og man ændrer ingen lovgivning ved at udsende eller ændre en vejledning. Derfor er det fremdeles lovligt for Region Hovedstaden at genere respiratorbrugere med BPA ved at fratage dem en række af de rettigheder, som Folketinget ellers har tillagt dem med de nye regler i servicelovens §§ 95 og 96.

Det vil sige, at Region Hovedstaden også fremover kan påføre borgerne en tvungen arbejdsgiver eller tvinge dem til at have to arbejdsgivere for deres hjælpere. Regionen kan også helt eller delvis fratage respiratorbrugere retten til selv at være arbejdsgivere – og i det hele taget kan Region Hovedstaden smyge sig uden om alle forbedringerne i serviceloven. Hjælp til respiratorbrugere bevilges nemlig helt eller delvis efter sundhedsloven, hvor ingen regler, ingen rettigheder og ingen klagemuligheder findes. Region Hovedstaden kan også fortsat lovligt svine med offentlige midler, fordi dobbelt hjælp hos samme borger fortsat kan forekomme.

Men de to ministerier præciserer i en følgeskrivelse til vejledningen, at de vil undersøge muligheden for at ændre denne retstilstand.

Ministerierne skriver blandt andet:

– Social- og Integrationsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ønsker med vejledningen at understrege, at hjemmerespiratorordninger og BPA-ordninger bør tilrettelægges i én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en fornuftig ressourceanvendelse.

– I Vejledningen er det endvidere tydeliggjort, at der ikke i sundhedsloven er fastsat en ret for borgeren til at vælge respiratorhjælpere, men at borgernes ret til at vælge løsning i forhold til en BPA-ordning efter serviceloven skal respekteres, når hjælpen til borgeren tilrettelægges i én ordning.

– Det kan afslutningsvis oplyses, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal vurdere mulighederne for at samle bestemmelserne om respiratorhjælp i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp i hjemmet efter serviceloven i et fælles regelsæt. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse også vurdere andre muligheder for løsning af problemstillinger forbundet med koordinering af hjælperordninger. Arbejdsgruppen vil blive indkaldt til første møde i januar 2012.

Følgeskrivelsen kan læses ved at klikke her.

Alt i alt: Dette er bestemt ikke den endelige sejr, men det er en klar åbning i retning af den løsning, som Muskelsvindfonden hele tiden har peget på: Når man har ret til hjælp efter servicelovens §§ 95 og 96, så bør al hjælp bevilges efter disse bestemmelser, ikke mindst hjælp til respiratorbrugere, men også f.eks. personlig sekretærhjælp og hjælp i forbindelse med uddannelse, og så må de involverede parter skændes om fordeling af regningen bag kulisserne uden at tage borgerne som gidsler.

Jørgen Lenger