Ingen hjælp til indkøb og madlavning, hvis man er over 30 år. Ingen hjælp til rengøring og tøjvask, hvis man har en rask ægtefælle. Løn til hjælpere under sygdom dækkes ikke efter regning. Vejle Kommune er ved at vedtage en kvalitetsstandard på BPA-området, der er i klar strid med både lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Men de får ikke lov til at udføre ulovlighederne i stilhed.

Peter Skov Jørgensen, der blandt meget andet er formand for Handicaprådet i Vejle Kommune og medlem af Muskelsvindfondens repræsentantskab, har godt fast i haserne på kommunen og han arbejder målrettet på holde Vejle Kommunes kvalitetsstandarder indenfor lovens grænser.

I den sag kommunens forvaltning har lagt frem for politikerne, kalder de det en redaktionel præcisering. Virkeligheden er, at Vejle Kommune har haft en kvalitetsstandard, der er så klart ulovlig, at selv deres administration har fået øje på det. Men at ændre praksis til at overholde loven vil kræve lidt ekstra penge i forhold til i dag. Det er sandsynligvis baggrunden for, at kommunen kalder det en præcisering og fortsætter centrale dele af sin ulovlige praksis.

Hele udgangspunktet for den såkaldte præcisering er, at den principafgørelse, vi i Muskelsvindfonden kender som Horsens-sagen, slår fast, at kommunen ikke må udmåle hjælp til BPA-ordninger på baggrund af kvalitetsstandarden for § 83. Derfor er det nærmest komisk, at kommunen gennemgående argumenterer ved at henvise til principafgørelse 221-11, der netop handler om praktisk hjælp efter § 83. Kommunen må ikke anvende en principafgørelse omkring hjemmehjælp som udgangspunkt for at udmåle hjælp i BPA-ordninger. Det skal stå helt klart!

Afgørelsen i Horsens-sagen (principafgørelse 49-13) slår fast, at der godt kan udmåles hjælp til rengøring og tøjvask selv om der er en rask ægtefælle i hjemmet. I principafgørelsen hedder det: ” Ved udmålingen af hjælpen skal det indgå, i hvilket omfang borgerens ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet. Varetagelsen af de huslige opgaver og pasningen af børnene er som udgangspunkt en fælles opgave.” Udgangspunktet er altså, at det er en fælles opgave, og dermed er udgangspunktet også, at der kan ydes hjælp til halvdelen af opgaverne, hvis den raske ægtefælle ellers er almindeligt tilstede i hjemmet.

Omkring indkøb og madlavning gælder, at hjælpen skal være en del af udmålingen af hjælp i en hjælperordning. Det gælder for ALLE med en hjælperordning. Det er derfor i klar modstrid med gældende praksis, når kommunen beskriver, at det kun gælder, hvis der er børn under 18 år i husstanden eller, hvor borgeren er under 30 år.
Man har ret til at få hjælp til rengøring, indkøb og madlavning som en del af sin BPA, fordi selve formålet med hjælperordningen er at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgeren mulighed for at leve et så normalt og selvstændigt liv som muligt. Et så normalt og selvstændigt liv som muligt omfatter også muligheden for indkøb og madlavning i eget hjem.

Hvad kommunen tænker på, når de ustikker en maksimal ramme for omkostninger i forbindelse med hjælperes sygdom, vides ikke. Det er klokkeklart beskrevet flere steder i lov, bekendtgørelse og vejledning, at hjælperes løn under sygdom dækkes efter regning. Det er absolut ikke tilladt at lade brugeren hænge på en regning, hvis man har ansat hjælpere, der er meget syge.

Det sidste ord er ikke sagt i sagen. I Vejle har SFs byrådsmedlem Lone Myrhøj begæret sagen i byrådet og på landsplan har Enhedslistens Stine Brix stillet spørgsmål til socialministeren om sagen. Spørgsmålet lyder: Vil ministeren kommentere artiklen fra Vejle Folkeblad den 2. april 2014 ”Svært handicappede får ikke hjælp til madlavning”, herunder om Vejle Kommunes kvalitetsstandard er i overensstemmelse med loven?

Link til artikel: http://vafo.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=%2F20140402%2FARTIKLER%2F140409940%2F

Det er i øvrigt anden gang inden for et år, at Vejle Kommunes administration af serviceloven havner på ministerens bord. Sidste år, var det kommunes krav til dokumentation af nødvendige merudgifter. Her underkendte ministeren Vejle Kommunes måde at sagsbehandle på og slog en tyk pæl igennem Vejle Kommunes krav om dokumentation.