Et af de nyvalgte folketingsmedlemmer, Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, har bedt socialminister Karen Hækkerup om en kommentar til forholdene i Region Hovedstaden, hvor alle med brug for respiratorisk hjælp skal have deres hjælpere ansat i et af de firmaer, som regionen har indgået aftale med.

I sit svar oplyser ministeren, at ”borgere, som modtager BPA efter serviceloven, har ret til selv at vælge handicaphjælpere og vælge, hvilken virksomhed, forening eller nærtstående person, der skal være arbejdsgiver for deres hjælpere”.

Derimod er der ikke ”en tilsvarende ret efter sundhedsloven til at vælge hjælp til respiratorbehandling”.

”Hvis der ikke kan opnås enighed om en fælles ordning, vil hjælpen derfor blive leveret af to hjælperhold, der finansieres henholdsvis af regionen og kommunen”, tilføjer ministeren.

Både socialministeren og sundhedsministeren er imidlertid af den opfattelse, ”at en region og kommune bør indgå aftale om deling af udgifter til overlappende hjælpertimer, hvor hjælpen kan ydes af én person. Det er vigtigt af hensyn til den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt liv, og det giver samtidig en hensigtsmæssig anvendelse af de samfundsmæssige ressourcer. Det er i den forbindelse vigtigt, at borgerens ret efter serviceloven til at vælge og til at indgå aftale med en privat virksomhed, en forening eller en nærtstående, respekteres”.

Socialminister Karen Hækkerup understreger endelig, at både hun selv og sundhedsminister Astrid Krag ”er meget opmærksomme på de problemstillinger, der er forbundet med koordinering af hjælperordninger for borgere, der har behov for hjælp efter såvel sundhedslovgivningen som den sociale lovgivning”.

Derfor har de i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe i begyndelsen af 2012, ”som skal vurdere mulighederne for at løse disse problemstillinger, herunder mulighederne for at samle reglerne om tilskud til personlige hjælpere i et fælles regelsæt, der tager udgangspunkt i borgerens samlede hjælpebehov”.

For egen regning kan jeg tilføje, at jeg er blevet udpeget som medlem af denne arbejdsgruppe.

Svaret i fuld ordlyd kan læses her.

Jørgen Lenger