Dette brev er i dag udsendt til alle medlemmer af Muskelsvindfonden ang. det planlagte landsmøde i maj

Kære medlem af Muskelsvindfonden

Ifølge Muskelsvindfondens vedtægt § 5.01 skal foreningen hvert år afholde ordinært landsmøde inden 30. juni. Det ordinære landsmøde skal ifølge § 5.03 indkaldes med minimum tre ugers varsel ved almindelig post eller elektronisk post eller ved bekendtgørelse i foreningens medlemsblad.

Det er med dybeste beklagelse, at vi desværre må meddele dig, at vi på grund af den særlige nationale nødsituation, som er opstået på grund af udbredelsen af Corona/Covid-19-virus, ikke længere anser det for realistisk at samle medlemmerne til landsmøde på denne side af sommeren 2020. Det er bestyrelsens og repræsentantskabets vurdering, at selv om de nuværende nødregler om begrænsning af forsamlingsfriheden måtte blive ophævet inden sommeren, vil eftervirkningerne af krisen, hensynet til medlemmernes helbred og den påkrævede planlægningstid i både familier og organisation medføre, at vi allerede på nuværende tidspunkt må træffe den nødvendige beslutning om at udskyde landsmødet.

Muskelsvindfondens advokat har vurderet, at den nationale nødsituation er tilstrækkelig begrundelse for at tilsidesætte vedtægtens §5.01.

Den uoverskuelige situation gør det desværre heller ikke muligt at fastsætte en ny dato for landsmødet, samt give en klar besked om, hvilken form og varighed mødet i 2020 vil få. Vi håber og forventer, at det bliver sidst på sommeren eller først på efteråret. Muskelsvindfondens advokat har vurderet, at vedtægten ikke muliggør en ren digital afvikling af mødet, men at en kombination af et fysisk møde og digital tilstedeværelse dog vil være en mulighed, således behov for overnatning ikke bliver en forhindring for deltagelse.

Så snart situationen tillader det, vil vi i henhold til vedtægtens §5.03 udsende en officiel indkaldelse til landsmøde 2020. Heri vil også fremgå nye frister for kandidater til formand, næstformand og repræsentantskab. De allerede indmeldte kandidater vil blive opretholdt, med mindre de giver særskilt besked om, at de trækker deres kandidatur. Årsberetningen vil som planlagt blive udsendt med næste nummer af Muskelkraft, som udkommer i april, men der vil ikke blive bragt præsentationer af de på nuværende tidspunkt opstillede kandidater, da eventuelt nye kandidater vil kunne opstille på lige fod med de allerede opstillede. Præsentationerne af kandidaterne vil fortsat være synlige på hjemmesiden, og den vil løbende blive opdateret. Det nuværende repræsentantskab og bestyrelser fortsætter, indtil der er gennemført nyvalg.

Ønsker du at stille dit kandidatur til rådighed, er det stadig muligt. Læs mere om, hvordan du gør dette på hjemmesiden: www.muskelsvindfonden.dk/for-medlemmer

På bestyrelsens og repræsentantskabets vegne,

Simon Toftgaard Jespersen

Formand for Muskelsvindfonden