Manglende idrætseksamen er ikke længere en hindring for uddannelse. Elever med omfattende funktionsnedsættelser får ved folkeskolens afgangseksamen i 2019 mulighed for at gå til eksamen i et andet fag end idrætog de bliver på den måde ligestillet med andre elever. Det er resultatet af en række forældre og Muskelsvindfondens indsats. 

Urimelig forskelsbehandling og diskrimination. Muskelsvindfonden har været meget klar i mælet, når det handler om idræt og de skærpede adgangskrav til gymnasiet, der gælder fra denne sommer. De nye krav ville nemlig have betydet, at elever med blandt andet muskelsvind, der er fritaget for faget idræt i folkeskolen, ikke kunne få direkte adgang til en gymnasial uddannelse, hvis idræt trækkes ud som et eksamensfag til afgangseksamen.  

Indvendinger fra Muskelsvindfonden gav pote  

Reglerne er nu ændret, og det betyder, at elever med svære handicaps har mulighed for at komme til prøve i et andet fag inden for den naturfaglige fagblok. På den måde får eleverne en fuld afgangseksamen og bliver ligestillet med andre unge, når det handler om optag på de gymnasiale uddannelser. 

– Politikerne og Undervisningsministeriet lyttede til vores indvendinger. Det er vi selvfølgelig både glade og taknemmelige for, siger Muskelsvindfondens handicappolitiske konsulent, Thomas Krog og fortsætter:

– Jeg synes også, der er grund til at rose de aktive forældre, der er gået ind i sagen med gode saglige input og offentlige debatindlæg. Der er grund til at rose de unge medlemmer, der er stået frem i pressen med deres konkrete historier, så politikerne fik ansigt på diskriminationen. Det har gjort indtryk på beslutningstagerne. Senest har muskelsvindfonden været i Undervisningsministeriet for at tale om mulige løsninger. Og resultatet er præcist, hvad vi har bedt om. 

Inkluderende undervisning er stadig aktuel  

I en ny såkaldt cirkulæreskrivelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, står der:

”På skoler med elever med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, for hvem skolens leder, efter samråd med eleven og dennes forældre, vurderer, at prøveaflæggelse i faget idræt i maj/juni 2019 ikke vil være muligt, heller ikke efter bekendtgørelse om folkeskolens prøvers bestemmelse om prøve på særlige vilkår, jf. § 28, kan skolelederen træffe afgørelse om, at de pågældende elever skal til prøve i et andet udtræksfag inden for den naturfaglige fagblok. Afgørelsen træffes efter samråd med eleven og forældrene.” 

For langt de fleste børn med handicap handler det stadig om at få faget idræt til at fungere gennem fokus på en inkluderende undervisning. Muligheden for helt at droppe idræt gælder kun for den lille gruppe elever med svære handicaps. 

En midlertidig løsning 

Regelændringer gælder foreløbigt kun for eksamen afholdt i 2019, og det er derfor en midlertidig løsning. I ministeriet arbejder de med at beskrive en permanent ordning. Men det mener Muskelsvindfonden ikke de behøver spilde meget tid på. Den midlertidige løsning er ideel og skal bare gøres permanent. 

Det synspunkt bakkes op af SFs ordfører for børn og undervisning, Jacob Mark: 

– Det er rigtig godt, at man har fundet en løsning, der betyder, at børn, der ikke kan aflægge prøve i idræt, ikke kommer i klemme. Nu skal vi bare have gjort ordningen permanent, og det vil vi arbejde videre for uanset hvem, der bliver minister efter valget, siger Jacob Mark, der på baggrund af de konkrete henvendelser, rejste problemet over for undervisningsministeren i december 2017.  

Andet fag er den rigtige løsning

Gruppen af svært fysisk handicappede elever har ikke samme muligheder for at tage ikke-boglige ungdomsuddannelser som deres klassekammerater. Det understreger blot urimeligheden i at fratage dem muligheden for at opnå retskrav på en gymnasial uddannelse. 

– Mit forslag er, at politikerne åbner op for, at den lille gruppe af børn med handicap, der er fritaget for idræt, kan aflægge en prøve i et andet fag, hvis idræt udtrækkes. Derved opnår disse børn en berettiget ligestilling med deres klassekammerater, skrev repræsentantskabsmedlem i Muskelsvindfonden, Lise Danelund i et debatindlæg i februar måned. 

Nu roser Lise Danelund de ansvarlige for at have lyttet.  

– Jeg er rigtig glad for, at den lille gruppe af elever, som slet ikke – eller stort set ikke – kan deltage i idrætsundervisningen, ikke, som frygtet, bliver sendt til en meningsløs eksamen i den teoretiske del af idrætsundervisningen. Det er enormt ekskluderende, hvis man i idrætstimerne altid skal sidde på sidelinjen og vente på, at der med mellemrum kommer et teoretisk input, man også kan få udbytte af at lytte til, siger Lise Danelund.  

Hun forklarer videre, at den teoretiske undervisning i hverdagens idrætsundervisning er en indarbejdet del af den praktiske undervisning.  

– Det kan f.eks. være en indledende kommentar eller instruks, mens alle samles ved nettet i forbindelse med træning i volleyball. Det er helt rigtig set af politikerne, at denne gruppe børn ikke skal sidde et helt idrætsmodul og ‘køre’ med ind til nettet, for at sikre sig, at de nu fik en eventuel teoretisk instruktion/undervisning med. For de omtalte elever er det langt mere inkluderende i stedet at bruge tiden på at deltage i et andet fag. Eller måske få fysioterapi, så det ikke skal foregå om eftermiddagen og dermed stjæle tid fra sociale aktiviteter med kammeraterne, fastslår Lise Danelund, der kun mangler, at ordningen bliver permanent, før armene er helt oppe over hovedet. 

Læs mere

Muskelsvindfonden har tidligere skrevet om problematiklen.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Danske Handicaporganisationer har for nylig lavet en analyse, som tydeligt viser skævvridningen i forhold til at få en ungdomsuddannelse, når man har et handicap.  Næsten halvdelen af alle unge med handicap har ikke fuldført en ungdomsuddannelse, når de er fyldt 25 år.. Det samme tal er ”kun” 15 procent for unge uden et handicap.