Muskelsvindfondens mangeårige formand og stifter Evald Krog har valgt at træde tilbage fra den post, han med undtagelse af tre år har beklædt siden 1971. Det betyder, at der ved foreningens landsmøde 28. maj 2016 skal vælges ny formand.

Formandens rolle

 • Muskelsvindfonden er både en handicappolitisk organisation, en patientforening og en socialøkonomisk virksomhed, der driver kommercielle forretninger fordelt på 5 juridiske enheder og beskæftiger over 100 medarbejdere landsplan og 3000 frivillige. Foreningen havde pr. 1. januar 2794 medlemmer
 • I følge Muskelsvindfondens vedtægter er det formanden, som tegner foreningen udadtil, og leder arbejdet i bestyrelsen og repræsentantskab
 • Formanden må derfor besidde stærke kommunikative, politiske og ledelsesmæssige kompetencer

Formandens formelle pligter

 • Bestyrelsens formand repræsenterer Muskelsvindfonden udadtil og medlemmer, repræsentantskab og bestyrelse indadtil i organisationen. Formanden er overordnet ansvarlig for at foreningens demokratiske virke fungerer og skal påse, at formaliteter, der kræves i lovgivning, foreningens vedtægter og denne forretningsorden overholdes. Ved hvert bestyrelsesmøde orienterer formanden den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for foreningen, som formanden måtte være blevet bekendt med siden forrige bestyrelsesmøde
 • Formandskabet tilrettelægger og disponerer med bistand fra næstformand og direktion bestyrelsens arbejde, herunder udarbejdelsen af dagsordner for det enkelte møde og vurderer sammen med direktionen, hvilke oplysninger og materiale, der skal foreligge til brug for behandlingen af de enkelte dagsordenspunkter
 • Bestyrelsens beslutninger viderebringes formelt til foreningen ved henvendelse fra formanden til direktionen. Foreningens medarbejdere i øvrigt kan derfor ikke pålægges opgaver eller modtage instruktion fra noget bestyrelsesmedlem
 • Såfremt bestyrelsen – ud over formandshvervet og det politiske arbejde forbundet med dette – undtagelsesvist anmoder bestyrelsesformanden om, at udføre særlige driftsopgaver for foreningen bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer at bestyrelsen bevarer den uafhængige og overordnede kontrolfunktion af foreningen
 • Det er formandens ansvar, at forestå årlig lønforhandling og medarbejderudvikling med direktionen i henhold til de aftaler, der er indgået i dennes kontrakt
 • Muskelsvindfondens repræsentantskab skal på sit møde 26.-27. februar 2016 tage stilling til eventuelt fremtidigt vederlag til foreningens formand. Dette vil straks herefter blive meldt ud

Opstilling af kandidater

 • I følge vedtægterne vælges Muskelsvindfondens formand og næstformand direkte af landsmødet. Alle medlemmer er valgbare. Man skal dog minimum være 18 år før man kan stille op som formand. Man er stemmeberettiget fra man er 15 år
 • Muskelsvindfonden har i vedtægterne valgt ikke at angive en frist for opstilling af kandidater til formands- og næstformandsposterne. Det betyder, at man kan meddele sit kandidatur til både formand, næstformand og repræsentantskab helt frem til afstemningen finder sted
 • Da formandskabet er uhyre vigtigt for foreningens politiske virke opfordrer bestyrelsen imidlertid til, at kandidater af hensyn til den demokratiske proces, melder deres kandidatur så hurtigt som muligt, da dette vil dels sikre, at valghandlingerne foregår på et så oplyst grundlag som muligt, dels at alle kandidater kan komme i betragtning i forhold til eventuelle brevstemmer
 • Bestyrelsen har besluttet, at opstillede kandidater til formand, næstformand eller repræsentantskab officielt kan offentliggøres på Muskelsvindfondens hjemmeside fra 25. januar 2016 og helt frem til landsmødet.
 • Ønsker man samtidig at blive præsenteret som kandidat til enten formand eller næstformand i Muskelkraft nr. 2 (udkommer 15. april), er deadline onsdag 16. marts 2016 kl. 12.00. Muskelsvindfonden vil desuden i ugerne 16-17-18-19 arrangerer valgmøder i København, Århus, Aalborg og Region Syd, hvor du kan møde kandidaterne til formand og næstformand
 • Ønsker du at opstille som formand, næstformand eller til Muskelsvindfondens repræsentantskab og blive præsenteret på hhv. foreningens hjemmeside og i Muskelkraft skal du skrive til raan@muskelsvindfonden.dk. Skriv gerne en kort motivering og præsentation af dig (max. 1200 anslag) og vedhæft også et vellignende billede af dig selv til brug for offentliggørelsen. Øvrige kandidater kan melde deres kandidatur til landsmødets dirigent

 

Tidsplan og proces
FigurFormandsvalg