Ofte klager kommunerne over, at Folketinget pålægger dem alt for meget administration. Det er dyrt og tidkrævende, siger de.

Ikke desto mindre viser det, at kommunerne selv er de første til at indføre et ekstra lag administration og kontrol, ud over hvad Folketinget kræver. Og når Folketinget har givet kommunerne mulighed for at forenkle sagsbehandlingen, har kommunerne fravalgt muligheden.

Det gælder for eksempel sager om genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler. Eller sager om merudgiftsydelse. Eller sager hvor praktisk hjælp sammensættes efter flere forskellige paragraffer, hvor kommunerne har mulighed for at bevilge al hjælpen samlet efter én paragraf.

Ikke blot strider det mod den kommunale DNA at afstå fra kontrol med borgerne, men det er også dyrt, for hurtigere sagsbehandling fører til hurtigere afgørelser, som fører til hurtigere udgifter.

Problemstillingen har netop – igen – været berørt i Folketinget. Anledning var et spørgsmål fra tidligere socialminister Benedikte Kiær til nuværende socialminister Karen Hækkerup.

I den forbindelse udtalte Karen Hækkerup blandt andet:

Netop for at gøre sagsbehandlingen så hurtig som mulig, har kommunerne i forbindelse med sager om genbevilling af et hjælpemiddel og en handicapbil mulighed for at bruge en forenklet sagsbehandlingsprocedure, hvor der ikke indhentes yderligere oplysninger. Det forudsættes, at ansøgerens funktionsnedsættelse og behov i al væsentlighed er uændret siden kommunens seneste afgørelse, og at ansøgeren afgiver en erklæring herom på tro og love.

Hun tilføjede dog, at det er den enkelte kommune, der vurderer, om det er hensigtsmæssigt at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure. Hvis en kommune vurderer, at det er nødvendigt at oplyse en sag yderligere, skal den naturligvis kun gøre det i det omfang, det er nødvendigt for at træffe en korrekt afgørelse.

Afslutningsvis opfordrede socialminister Karen Hækkerup kommunerne til, “hvor det konkret giver god mening at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure, både af hensyn til borgerne, men også af hensyn til kommunernes sagsbehandlingstider.”

Spørgsmål og svar i fuld ordlyd kan læses ved at klikke her.