De seneste vedtægter kan downloades som pdf-fil: Vedtægter for Muskelsvindfonden 2014

1. Navn

1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden.

1.02 Foreningen har hjemsted i Århus.

2. Formål

2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene for mennesker med muskelsvind og andre neuromuskulære sygdomme, herunder:

  • at forbedre behandlingsmulighederne.
  • at støtte og stimulere forskning i sygdommenes årsager og følgevirkninger.
  • at oplyse om sygdommene.
  • at fremme handicappolitiske initiativer, der kan forbedre de sociale og økonomiske vilkår for sygdomsgruppen.
  • at arrangere aktiviteter for og yde støtte og service til medlemmerne.

I prioriteringen af dette arbejde lægges der stor vægt på at løse de opgaver, som rejses af medlemmerne.

3. Medlemmer

3.01 Alle kan optages som medlem af Muskelsvindfonden.

3.02 Udøver et medlem en for foreningen skadelig virksomhed, kan dette udelukkes som medlem ved beslutning i foreningens bestyrelse. En sådan beslutning kan indankes for repræsentantskabet.

3.03 Tilskud til Muskelsvindfonden, herunder tegning af støttemedlemskab, medfører ikke medlemskab.

4. Kontingenter

4.01 Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet, når bestyrelsen indstiller til ændring.

5. Landsmøde

5.01 Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden den 30. juni.

5.02 Landsmødet er Muskelsvindfondens højeste myndighed.

5.03 Indkaldelse til det ordinære landsmøde skal ske med mindst tre ugers varsel ved elektronisk eller almindelig post eller bekendtgørelse i foreningens medlemsblad.

5.04 Stemmeret på landsmødet er betinget af betalt kontingent og at medlemmet er fyldt 15 år.

5.05 Hvert medlem kan ved valg af formand, næstformand og valg af medlemmer til repræsentantskabet udøve sin stemmeret enten ved personligt fremmøde på landsmødet eller ved at fremsende rekvireret stemmeseddel til Muskelsvindfonden, som for at være gyldig skal være kommet frem inden tre hverdage før landsmødet.

5.06 Et medlem må maksimalt stemme på én formands- og én næstformandskandidat.

5.07 Hvis de i 5.06 nævnte valg foretages mellem to kandidater, trækkes der lod ved stemmelighed.

5.08 Hvis de i 5.06 nævnte valg foretages mellem flere end to kandidater, og ingen kandidat i første valgrunde opnår flere stemmer end de øvrige kandidater tilsammen, foretages en anden valgrunde mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer i første valgrunde. Brevstemmer tælles med, så længe den kandidat, der er stemt på, er med i valgrunderne.

5.09 Et medlem må maksimalt stemme på det antal kandidater til repræsentantskabet, som skal vælges på landsmødet, så repræsentantskabet består af 21 landsmødevalgte medlemmer, ud over formand og næstformand.

5.10 Ved stemmelighed til det i 5.09 nævnte valg trækkes lod.

5.11 Øvrige afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Forslag om vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet blandt de tilstedeværende. Ændringer i vedtægterne kan kun optages til beslutning, såfremt der ved indkaldelsen til det pågældende landsmøde er meddelt, at vedtægtsændringer er på dagsordenen.

5.12 Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Andre forslag til behandling på landsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før landsmødet.

5.13 Dagsorden for det ordinære landsmøde skal meddeles ved indkaldelsen og indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.
2) Godkendelse af bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af årsregnskabet.
4) Fremlæggelse af planer for fremtidig virksomhed og budget for det indeværende år.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af formand.
7) Valg af næstformand.
8) Valg til repræsentantskab.
9) Eventuelt.

5.14 Bestyrelsens beretning, årsregnskabet, indkomne forslag og eventuelle forslag til vedtægtsændringer sendes til tilmeldte landsmødedeltagere senest syv dage forud for landsmødet med elektronisk eller almindelig post.

6. Repræsentantskabet.

6.01 Repræsentantskabet består af formanden, næstformanden, samt yderligere 23 medlemmer, hvoraf 21 vælges af landsmødet for 3 år ad gangen, således at der på hvert landsmøde vælges mindst 7 nye medlemmer af repræsentantskabet. Alle medlemmer er valgbare fra det fyldte 18. år. Genvalg kan finde sted. De to sidste medlemmer af repræsentantskabet vælges af det grønne crew for et år ad gangen.

6.02 Såfremt et repræsentantskabsmedlem afgår før udløbet af pågældendes valgperiode, vælges på førstkommende landsmøde et nyt medlem for den resterende del af perioden.

6.03 Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

6.04 Repræsentantskabet, der er Muskelsvindfondens højeste myndighed mellem to lands-møder, er inden for de af landsmødet givne retningslinjer ansvarlig for fastlæggelsen af de overordnede retningslinjer for foreningens virksomhed.

6.05 Repræsentantskabet vælger en statsautoriseret revisor samt fem medlemmer til foreningens bestyrelse, heraf minimum tre medlemmer fra sin egen midte.

6.06 Repræsentantskabet holder møde mindst to gange årligt, samt når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne i repræsentantskabet kræver det. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde skal ske med mindst tre ugers varsel.

7. Bestyrelse

7.01 Bestyrelsen består af formanden, næstformanden samt yderligere syv medlemmer, hvoraf fem vælges repræsentantskabets medlemmer for et år ad gangen. Medarbejderne i Muskelsvindfonden og Rehabiliteringscenter for Muskelsvind væl-ger to bestyrelsesmedlemmer for et år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for stemmeret og valgbarhed samt valgmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

7.02 Såfremt et af landsmødet eller repræsentantskabet valgt bestyrelsesmedlem afgår før udløbet af valgperioden, vælges på førstkommende repræsentantskabsmøde et nyt medlem for den resterende del af perioden. Såfremt formand og næstformand begge afgår før udløbet af valgperioden, vælger repræsentantskabet på førstkommende repræsentantskabsmøde en formand for den resterende del af perioden.

7.03 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.04 Bestyrelsen er Muskelsvindfondens daglige ledelse og udøver denne i henhold til Muskelsvindfondens formål og de af landsmødet og repræsentantskabet givne retningslinjer.

7.05 Bestyrelsen godkender foreningens årsregnskab og vedtager årsbudget

7.06 Bestyrelsen kan supplere sig med særlig sagkundskab og ansætte en eller flere direktører.

7.07 Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt, samt når mindst tre medlemmer af bestyrelsen kræver det.

7.08 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

8. Tegning og hæftelse.

8.01 Foreningen tegnes af 1) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med a) direktøren eller b) et bestyrelsesmedlem eller af 2) tre bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

8.02 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de foreningen påhvi-lende forpligtelser.

9. Udvalg og interessegrupper

9.01 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kan godkende bruger- og interessegrupper inden for foreningen, ligesom bestyrelsen kan fastlægge retningslinjer for bruger- og interessegruppernes virke.

10. Regnskab.

10.01 Regnskabsåret er kalenderåret.

10.02 Det reviderede årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning skal af bestyrel-sen forelægges for repræsentantskabet til godkendelse før afholdelse af det ordinære landsmøde.

11. Opløsning

11.01 For at Muskelsvindfonden kan opløses kræves en indstilling herom fra et repræsen-tantskab til et ordinært landsmøde. Der skal ske en efterprøvning ved et ekstraordinært landsmøde, tidligst tre og senest seks uger efter det ordinære landsmødes afholdelse. Vedtages foreningens opløsning skal der på det ekstraordinære landsmøde træffes beslutning om den videre forvaltning af foreningens midler.

11.02 Den efter afviklingen tilbageværende formue overdrages til et organ, der skønnes bedst at kunne administrere midlerne i henhold til vedtægterne, jf. 2.01.

12. Ikrafttræden.

12.01 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsmødet i Korsør den 24. maj 2014 og træder i kraft ved landsmødets afslutning.

Således vedtaget
dirigent