Ankestyrelsen ophæver omstridt afgørelse om mad til personer med BPA

Jørgen Lenger

25. apr 2013

For 10 år siden traf Ankestyrelsen en noget besynderlig principafgørelse om mad til personer med en hjælpeordning. Ifølge afgørelsen kunne kommunen beslutte, at hjælp til madlavning ikke skulle indgå i hjælpen efter hjælpeordningen, og at maden i stedet skulle leveres fra den kommunale madserviceordning

Afgørelsen var besynderlig, fordi reglen ellers er, at når man er berettiget til en hjælpeordning, så skal al hjælp indgå i hjælpeordningen, og man kan kun henvises til hjælp efter andre bestemmelser, hvis man selv ønsker det.

Nu er Ankestyrelsen imidlertid kommet på bedre tanker og har ophævet denne principafgørelse.

Dette er ikke mindst interessant, fordi Århus Kommune havde tænkt sig at gøre denne gamle afgørelse til en del af serviceniveaet i kommunen.

Den plan kan Århus Kommune godt droppe nu, ligesom Århus Kommune også må droppe planerne om at bruge kvalitetsstandarder fra hjemmehjælp, når den udmåler hjælpeordninger.

Efterfølgende (den 24. april 2013) har socialminister Karen Hækkerup besvaret et spørgsmål fra folketingsmedlem Stine Brix fra Enhedslisten, som havde ønsket at vide, hvordan retstilstanden på området så er nu.

Hertil svarede socialministeren blandt andet:

”Generelt kan det om retstilstanden vedrørende udmåling af BPA oplyses, at BPA, jf. servicelovens § 96, stk. 1, ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Der skal ved udmålingen af hjælp i en BPA-ordning foretages en individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. Udmålingen skal som udgangspunkt dække alle borgerens behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Hjælp efter andre bestemmelser, f.eks. bestemmelserne om personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje, kan ikke indgå i udmålingen af hjælp efter § 96, medmindre borgeren ønsker det.

Ankestyrelsen har oplyst, at denne retstilstand er præciseret ved (den nye) principafgørelse nr. 49-13, som har afløst (den gamle) principafgørelse C-36-02. Principafgørelse 49-13 fastslår bl.a., at en udmåling af hjælp til BPA, der tager udgangspunkt i kommunens sædvanlige udmåling til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, ikke er i overensstemmelse med formålet med ordningen. Kommunens kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp kan derfor ikke anvendes som udgangspunkt for at udmåle hjælp efter servicelovens § 96.

Ankestyrelsen har endvidere oplyst, at principafgørelse C-36-02 har givet anledning til misforståelser, hvilket også er indgået i Ankestyrelsens overvejelser ved ophævelsen.”

Find Socialministerens svar her