Nye regler om BPA til respiratorbrugere fra 1. juli 2015

Kommunikationsafdelingen

30. jan 2015

Brev fra Region Hovedstaden på vej 

Den 1. juli 2015 træder en ny lov i kraft om reglerne for hjælp, hvis man både er respiratorbruger og er berettiget til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 95 og 96.

Hidtil har der været en konflikt mellem reglerne i sundhedsloven om respirationsbehandling og reglerne i serviceloven om BPA. Formålet med loven er at undgå den konflikt i fremtiden.

Lovens indhold

Loven gælder naturligvis i hele landet, men vil især få betydning for respiratorbrugere i Region Hovedstaden og måske også i Region Sjælland.

Loven betyder blandt andet, at også respiratorbrugere med BPA kan vælge mellem selv at være arbejdsgiver – eller at lade en nærtstående, en forening eller et firma være arbejdsgiver, så man selv kun er arbejdsleder.

Man kan frit vælge det firma eller den forening, man ønsker som arbejdsgiver, men det forventes, at der inden 1. juli 2015 vil blive indført en regel om, at firmaer og foreninger skal godkendes af Socialtilsynet, før de kan vælges. Formålet er at undgå tvivlsomme firmaer og foreninger med lemfældigt forhold til penge og lovgivning og at sikre, at de er kompetente til at løse opgaven.

Man kan altid ændre sit valg, f.eks. skifte fra selv at være arbejdsgiver til at lade andre være arbejdsgivere for hjælperne. Eller omvendt. Man kan også til hver en tid skifte firma eller forening.

Særligt om Region Hovedstaden.

Hvis man bor i Region Hovedstaden, kan man desuden vælge at være omfattet af den rammeaftale, som Regionen efter udbud indgår med et eller flere firmaer. Dette vil for de flestes vedkommende betyde en fortsættelse af den hidtidige ordning, hvor det især har været Bruger-Hjælper Formidlingen eller Olivia Danmark, der har haft arbejdsgiveransvaret, når man har været respiratorbruger.

Region Hovedstaden vil i den nærmeste fremtid sende et brev til alle respiratorbrugere, der samtidig er berettiget til BPA efter serviceloven, og spørge, om man ønsker ændringer som følge af den nye lov. Region Hovedstaden vil bede om svar inden udgangen af februar 2015.

Som nævnt kan man altid ændre sit valg, men af hensyn til Region Hovedstadens planlægning og af hensyn til, at éns ønske kan imødekommes så hurtigt som muligt efter 1. juli 2015, vil det være en god ide at besvare henvendelsen fra Region Hovedstaden inden udgangen af februar måned 2015, som Regionen beder om.

Hvis man fortsat ønsker, at éns hjælp skal administreres inden for Region Hovedstadens rammeaftale, skal man intet foretage sig. Hvis man ønsker ændringer, skal man meddele hvilke ændringer man ønsker.

Umiddelbart vil det udmålte beløb til blandt andet hjælpeløn være uændret. Men hvis man ønsker at fravælge rammeaftalen, vil kommunen overtage udmålingen og foretage en ny beregning. Her kan der ske ændringer, fordi hver kommune beregner på sin egen måde. Hverken Region Hovedstaden eller Respirationscenter Øst kan derfor besvare konkrete spørgsmål om eventuelle ændringer i udmålingen og dermed ændringer i hjælpernes løn- og arbejdsvilkår.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter din kommune, så du kan få yderligere oplysninger om taksterne for BPA, før du træffer dit valg.

Du skal især være opmærksom på reglerne i lov om virksomhedsoverdragelse, som betyder, at man ikke uden videre kan forringe hjælpernes løn- og arbejdsforhold, og det skal kommunen vejlede om.

Andre gode råd.

Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du selv er arbejdsgiver, er det som udgangspunkt dig selv, der har ansvaret for at sørge for vikardækning. Nogle kommuner vil dog tilbyde vikardækning gennem et bureau. I yderste konsekvens er det ganske vist altid Regionen, der skal sikre, at du som respiratorbruger ikke efterlades alene, men det kan ske, at Regionen kun kan leve op til den forpligtelse ved at tilbyde indlæggelse, hvilket jo ikke er nogen god løsning. Desuden kan det påvirke kommunens vurdering af din evne til selv at være arbejdsgiver, hvis du gentagne gange mangler vikardækning.

Du skal også være opmærksom på, at det er en betingelse for bevilling af BPA, at man overholder gældende lovgivning, herunder også arbejdsmiljøloven, hvori hviletidsreglerne findes. Hverken regionerne eller respirationscentrene kan dispensere fra hviletidsreglerne, som blandt andet betyder, at man skal overholde 11 timers reglen. Respirationscentrene kan give en lægefaglig accept af 24 timers vagter, men dette er ikke en dispensation fra hviletidsreglerne i arbejdsmiljøloven.

Hvis arbejdsgiveren har tiltrådt den gældende overenskomst, er hviletidsreglerne lempeligere, men 24 timers vågne vagter er hverken i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven eller med de lempeligere regler for arbejdsgivere med overenskomst. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøloven overholdes.

Endelig skal du være opmærksom på, at det fortsat er Regionen og Respirationscentrene, der har det lægefaglige ansvar for respirationsbehandlingen, ikke mindst ansvaret for uddannelse af faste hjælpere og vikarer.

Der skal nok vise sig konkrete problemer i det videre forløb, når den nye lov skal virke, for sådan er det altid, men da det navnlig er i Region Hovedstadens område, der vil ske ændringer, vil der være et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden og de relevante handicaporganisationer, blandt andre Muskelsvindfonden, om at ændringerne sker så gnidningsfrit som muligt.

Vi er Muskelsvindfonden. Vi får ting til at ske. Ved at lytte. Ved at handle. Ved at udfordre. Ved at tage chancer. Ved at inspirere. Ved at råbe op. Ved at blive ved. Og frem for alt: Ved at stå sammen og skabe plads til forskelle og til det gode liv med muskelsvind. Besøg vores sider:

Tilmeld vores nyhedsbrev

Få vores nyhedsbrev cirka to gange om måneden.

Dine data bliver kun delt i Muskelsvindfondens organisation. I øvrigt henvises til Muskelsvindfondens generelle privatlivspolitik, som du finder her.

Kontakt os

Kongsvang Allé 23, 8000
Aarhus C
Tlf 89 48 22 22
info@muskelsvindfonden.dk